Application period for this project has ended.

Interested in joining a Demola project?

Please leave an open application to be an applicant for other similar projects!

Leave an open application  

Interested but the schedule is not a good fit for you?

Please leave an open application to be an applicant for other similar projects!

Leave an open application  

Assolint el màxim potencial de les organitzacions - Achieving the full potential of organizations

WITH Andrés Pintaluba S.A.

RESUM: Com hauria de ser la ment d’una empresa, entenent la ment, com allò que regula i gestiona el flux d’informació? Com hauria de funcionar perquè integrés tota la informació i maximitzés el potencial de l’empresa i del seu ecosistema? Quina tecnologia podria fer servei a aquest model?
APSA, una empresa internacional amb identitat familiar, et convida a afrontar el repte de generar un concepte nou, un prototip o una demo que aporti sol·lucions de futur cap a una gestió de la informació i de les dades més savi i més evolucionat que la porti a ser capdavantera en el seu sector.
BRIEF: How should the mind of a company be, understanding the mind, as what regulates and manages the flow of information? How should it work to integrates all the information and maximizes the potential of the company and its ecosystem? What technology could service this model?
APSA, an international company with a family identity, invites you to face the challenge of generating a new concept, a prototype or a demo that provides future solutions to management of the most wise and most evolving information and data that leads APSA to be a leader in its sector.

Background

ANTECEDENTS: Andrés Pintaluba, SA (APSA) mantenint la seva identitat com a negoci familiar des del seu origen, és l'empresa matriu d’un conjunt de dotze empreses que formen part del Grup Pintaluba. Treballen amb gent de diverses cultures, ja que és una empresa internacional que té presència pròpia a Portugal, Argentina, Brasil, Líbia i, vent a més de 45 països.
Des del punt de vista de la comunicació, la Neurobiología Interpersonal ens diu que si el flux d’energia i informació està integrat de forma saludable, es a dir, àrees separades del cervell estan especialitzades en les funcions que els corresponen i es vinculen entre sí, permet que el sistema funcioni com una unitat amb característiques de flexibilitat, adaptació, coherència, vigor i estabilitat. D’aquesta manera la resposta del sistema davant un mateix, els altres i amb allò que ens rodeja és més eficient i satisfactòria.
Si extrapolem la regulació del flux d’informació proposat des de la Neurobiología Interpersonal a les necessitats de gestió de la informació i comunicació d’una empresa, ens dóna els ingredients claus i ens convida a preguntar-nos com hauria de ser el procés o processos que regulen el flux d’informació d’una empresa, com integrar i que cal en l’àmbit tecnològic i humà per a que això passi de forma saludable, es a dir, que tingui un impacte positiu en l’empresa, els clients i el seu entorn en general i maximitzi tot el potencial d’aquest ecosistema.
BACKGROUND: Andrés Pintaluba, SA (APSA), maintaining its identity as a family business from its origin, is the parent company of a group of twelve companies that are part of the Pintaluba Group. They work with people from different cultures, as it is an international company with its own presence in Portugal, Argentina, Brazil, Libya and in more than 45 countries.
From the point of view of communication, Interpersonal Neurobiology tells us that if the flow of energy and information is integrated in a healthy way (that is, areas separated from the brain are specialised in the functions tha

Problem

REPTE: En un moment on hi ha gran quantitat d’informació molt versàtil, arriba de moltes fonts i per molts llocs esdevé clau i alhora complexe per a les empreses poder gestionar-la de manera eficient, tant externament com interna, per a que es pugui extreure el seu màxim potencial. En aquest context, el repte que es presenta vol respondre a la pregunta de com s’hauria d’articular el flux d’informació i comunicació en una organització com APSA per a que pugui escoltar e integrar el que necessiten els seus clients i usuaris finals, les tendències tecnològiques i socials, les necessitats internes de l’organització, el que està passant dins de l’organització, així com les oportunitats de futur.
CHALLENGE: At a time where there is a lot of very versatile information (it comes from many sources and many places), the data becomes key and, at the same time, complex to manage efficiently both externally and internally for companies when they want to extract the maximum potential. In this context, the challenge aims to answer the question of how the flow of information and communication in an organisation such as APSA should take place to listen and integrate what its customers and end-users need, the technological and social trends, the internal needs of the organisation, what it is happening within the organisation, as well as the emerging opportunities for the future.

Get to know other cases